www.egolpion.com

ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ ΠΑΘΗ»

«Πορνεία ου γάμος ουδέ γάμου αρχή»

(Μ. Βασίλειος)

Πρωτ. Βασίλειος Βολουδάκης

Με αφορμή τις δηλώσεις του π.Φ.Φάρου δημοσιεύουμε το εξαιρετικό κείμενο του π.Βασιλείου το οποίο απαντά στις πλάνες των νεονικολαϊτών

 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΔΩ

 Θέμα Χριστολογικό

 Το θέμα των προγαμιαίων σχέσεων δεν είναι μόνο ηθικό ή αντικείμενο του Κανονικού δικαίου, αλλά πρωτίστως δογματικό, και συγκεκριμένα Χριστολογικό. Και έφ’ όσον είναι Χριστολογικό άπτεται ευθέως και αμέσως της σωτηρίας μας. Γι’ αυτό, εγκαίρως η Αγία Γραφή μας προειδοποιεί λέγοντάς μας: «Μη πλανάσθε ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι ούτε μοιχοί ούτε μαλακοί ούτε αρσενοκοίται… βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι» (1 Κορ. 6, 9-10).

 Βεβαίως, όπως προείπαμε, κάποιοι επεχείρησαν να βαπτίσουν την πορνεία ως πράξι αγάπης(!), με την ίδια συλλογιστική, που κάποιοι άλλοι βάπτισαν τον φόνο της εκτρώσεως ως… αποβολή ή διακοπή της κυήσεως(!) Άλλα, όμως, είναι τα παρατσούκλια και άλλα τα ονόματα. Διότι τα «ονόματα είσι των πραγμάτων επίσκεψις», εν αντιθέσει με τα παρατσούκλια «της πονηρίας του αιώνος τούτου», που είναι των πραγμάτων αλλοίωσις και διαστροφή.

 Λέγοντας, λοιπόν, τα πράγματα με το όνομά τους ομολογούμε μαζί με την Εκκλησία μας ότι οποιαδήποτε σαρκική σχέσι ετεροφύλων προ ή εκτός του εκκλησιαστικού γάμου είναι πορνεία. Δηλαδή πράξι, που βλάπτει καίρια και την ψυχή αλλά και το σώμα του άνθρωπου. Και τούτο, διότι η σεξουαλικότης δεν συγκαταλέγεται στα «αδιάβλητα πάθη» του μεταπτωτικού άνθρωπου αλλά στα «ψεκτά πάθη», τα οποία επιφέρουν βαρύτατες κακώσεις στον ψυχοσωματικό ανθρώπινο οργανισμό.

 Εδώ ακριβώς βρίσκεται η ουσία του θέματος και οδηγός μας στη διερεύνησί της είναι η ανθρωπίνη φύσις του Χριστού. Όχι οι ανθρώπινες ψευδαισθησιακές εμπειρίες και οι μάταιοι διαλογισμοί.

Η ανθρωπίνη φύσις του Χριστού θα μας διδάξη ποια είναι τα «φυσικά και αδιάβλητα πάθη» της μεταπτωτικής άνθρωπίνης φύσεως, που προσέλαβε κατά την ενανθρώπησί Του ο Χριστός, τα οποία είναι ακίνδυνα και δεν βλάπτουν ψυχοσωματικά τον άνθρωπο (βεβαίως, όταν αυτά δεν εκτρέπονται σε καταχρήσεις), για να διαπιστώσουμε, αν η σεξουαλικότητα είναι πράγματι τόσο ακίνδυνη εκτός του μυστηρίου του γάμου, όπως μας την παρουσιάζουν οι νεοφανείς νικολαΐται.

 Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο μέγας δογματικός Θεολόγος της Εκκλησίας μας ορίζει σαφώς ποια είναι τα αδιάβλητα ( = ακατηγόρητα) πάθη: «Φυσικά δε και αδιάβλητα πάθη εισί τα ουκ έφ’ ημίν, όσα εκ της επί τη παραβάσει κατακρίσεως εις τον ανθρώπινον εισήλθε βίον˙ οίον πείνα, δίψα, κόπος, πόνος, το δάκρυον, η φθορά, η του θανάτου παραίτησις, η δειλία, η αγωνία (εξ  ης οι ιδρώτες, οι θρόμβοι του αίματος) η δια το ασθενές της φύσεως υπό των αγγέλων βοήθεια και τα τοιαύτα, άτινα πάσι τοις ανθρώποις φυσικώς ενυπάρχει» (Έκδοσις Ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως, Γ, 64). Και στην συνέχεια, εξηγώντας μας ότι τα «αδιάβλητα πάθη» τα ενεργούσε με τη θέλησί Του ο Χριστός, χάριν της σωτηρίας μας, και δεν τα έπασχε ακουσίως μας επιβεβαιώνει ότι μόνο αυτά τα «πάθη», που ενήργησε ο Χριστός, είναι «αδιάβλητα», φυσικά και αβλαβή.

 Ας τον ακούσουμε: «Τα φυσικά ημών πάθη κατά φύσιν και υπέρ φύσιν ήσαν εν τω Χριστώ. Κατά φύσιν μεν γαρ, εκινείτο εν αυτώ, ότι παρεχώρει τη σαρκί παθείν τα ίδια˙ υπερ φύσιν δε ότι ου προηγείτο εν τω Κυρίω της θελήσεως τα φυσικά˙ ουδέν γαρ ηναγκασμένον έπ’ αυτού θεωρείται, αλλά πάντα εκούσια˙ Θέλων γαρ επείνασε, θέλων εδίψησε, θέλων εδειλίασε, θέλων απέθανεν» (ο.α.) Ουδέποτε ο Χριστός ενήργησε τη σαρκικη επιθυμία, ώστε αυτη να συγκαταριθμηθή στα αδιάβλητα και φυσικά πάθη. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε σπέρμα είχε ο Χριστός, έφ’ όσον δεν συνελήφθη εκ σπέρματος και «θελήματος ανδρός» αλλά συνελήφθη «εκ Πνεύματος Αγίου». «Η του Θεού του υψίστου ενυπόστατος σοφία και δύναμις, ο Υιός του Θεού ο τω Πατρί ομοούσιος, επεσκίασεν επί την Αγίαν Παρθένον, οιονεί Θείος σπόρος, και συνέπηξεν εαυτώ εκ των αγνών και καθαρωτάτων αυτής αιμάτων σάρκα εμψυχωμένην ψυχή λογική τε και νοερά απαρχήν του ημετέρου φυράματος, ου σπερματικώς, αλλά δημιουργικώς, δια του Αγίου Πνεύματος, ου ταις κατά μικρόν προσθήκαις απαρτιζομένου του σχήματος, άλλ’ υφ’ εν τελειωθέντος, αυτός ο του Θεού Λόγος χρηματίσας τη σαρκί υπόστασις» (Έκδοσις, Γ, 46).

 Ο Χριστός δεν συνελήφθη «σπερματικώς», όπως οι πεπτωκότες άνθρωποι, αλλά δημιουργικώς, όπως ο Αδάμ. Ούτε έλαβε σπέρμα, ούτε προσέλαβε σπέρμα, ούτε ενήργησε την σπερματική διαδικασία στην Σάρκα Του, και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο άπ’ αρχής της μεταπτωτικής ζωης του ανθρώπου ετέθησαν από τον Θεό όρια και προϋποθέσεις για την εξασφάλισι ακίνδυνης σαρκίκης σχέσεως μεταξύ ετεροφύλων.

Αρχικά, επέτρεψε τη σαρκική σχέσι μεταξύ αδελφών, διότι μόνο γονείς και αδέλφια υπήρχαν επί της γης. Ακολούθως, μόλις αυξήθηκε ο  αριθμός των ανθρώπων,  απηγόρευσε τις σαρκικές σχέσεις μεταξύ αδελφών, ώστε να διασώζεται επί της γης μία εικόνα επουρανίου ζωής, όπου εκεί οι άνθρωποι «ούτε γαμούσιν ούτε εκγαμίζονται, άλλ’ ως άγγελοι εν ουρανώ είσι» (Ματθ. 22, 30). Και όχι μόνο απηγόρευσε τις σαρκικές σχέσεις μεταξύ αδελφών αλλά εφρούρησε την εντολή Του αυτή με την ασθένεια της αιμοφιλίας, ώστε να γίνεται σεβαστή και να εφαρμόζεται από όλους. Κατόπιν, όταν έδωσε ο Θεός στους ανθρώπους, ιερείς, «γράμματα και πλάκες», ώρισε σαφώς και τις προϋποθέσεις των αβλαβών για την ψυχή και το σώμα σαρκικών ετεροφύλων σχέσεων.

Έτσι φθάνουμε και στην Κ. Διαθήκη, όπου εκεί πάμπολλες φορές υπογραμμίζεται ότι κάθε σχέσι σαρκική ανδρός και γυναικός εκτός της ευλογίας του γάμου είναι πορνεία, δηλαδή χωρισμός του ανθρώπου από τον Θεό. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος του Χριστού με την Σαμαρείτιδα, επί του οποίου διαλόγου ο αείμνηστος π. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος κάνει σοφές και θεολογικώτατες επισημάνσεις ως προς το θέμα μας και γι’ αυτό παραπέμπουμε τον αναγνώστη.

ολοκληρο εδω

Comments on: "ΠΡΟΓΑΜΙΑΙΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΑΔΙΑΒΛΗΤΑ ΠΑΘΗ»" (13)

 1. Εδω να με συγχωρεσει ο π. Βασιλειος αλλα διαφωνω σε παμπολλα σημεία.

  Κατ αρχην θεωρω λαθος να φορτωνουμε στον Γιανναρά τις αμαρτιες Μητροπολιτου της Ελλαδικης Εκκλήσιας και να τον καθιστουμε και αιρεσιαρχη ετσι αυθαίρετα λες και εχει ακολουθους. Ο ανθρωπος λεει χιλιαδες σωστα πραμγατα και καποια λαθος. Ολοι αυτοι που σιγα σιγα απενοχοποιουν καθε παθος που εχει σχεση με το σεξ από το δικο τους το μυαλο τα λενε και από τα δικα τους τα παθη αγονται και φερονται. Δεν ειναι ο Γιανανρας γκουρου.

  Δευτερον καποια στιγμη θα πρεπει να εχουμε το θαρρος να λεμε τα προσωπα με το ονομα τους: Μητροπολιτης Ζακυνθου Χρυσοστομος. Ή Μηροπολιτης Μεσσηνιας. Γιατι αυτη η τρομοκρατια της υποτιθεμενης ιεροκατηγοριας μου την δινει. Γι αυτο μας εχουν πνιξει οι φαυλοι. Κατακρινουμε με ευκολια τον Γιανναρα επειδη ειναι λαϊκος και τον αλλον τον κουκουλωνουμε μην και χαλασει το image της Εκκλησιας. Γι αυτο μας εχει παρει φαλαγγι το Mega και το Σκαί, απο τα κουκουλωματα ή αλλοι σιγουν την ωρα ακριβως που θα πρεπει να ομιλησουν. Διοτι προφανως ποιος ξερει από που τους κρατανε…

  Οσον αφορα το κειμενο ναι οι προγαμιαιες σχεσεις δεν ειναι σωστες είναι αμαρτημα αλλα το να παρουσιαζουμε και το τρόπο της αναπαραγωγης που ο Θεος ορισε, ως αμαρτια από την οποια μονο ο Χριστος ξεφυγε, ή παλι το να παρουσιαζουμε το γεννετησιο ενστιγκτο ως απολυτως ελεγχομενο το οποιο σου ερχεται και σου φευγει κατα βουληση με το πατημα ενος κουμπιου ειναι εξωπραγματικο και δεν ισχυει ουτε για τους μοναχους. Βιασμος τη φυσης ειναι και παρα φυση και δεν εχουν ολοι το χαρισμα αυτο όπως λεει εξ αλλου και ο Αποστολος Παυλος.

  Ειναι σαν να λες οτι ο αλλος φταιει επειδη πειναει και αναγκαστηκε να κλεψει ενα ψωμι επειδη δεν ειχε λεφτα ενω η λυση θα ηταν να… μην πεινασει.

  Κατ εμενα σε ενα τροπο ζωης που αντι οι νεοι να παντρευονται νεοι συμφωνα με την φυση τους τους εξωθουμε στην αγαμια λογω σπουδων, φτωχειας, ανεργιας ειναι σαν το υπαγετε εν ειρηνη θερμαινεσθε και χορταζεσθε και να τους κατηγορουμε και απο πανω.

  Η Εκκλησια σε αυτο το θεμα εχει να καταθεσει καποια προταση ή ασχολειται μονο με τις αγιογραφησεις ναών;

 2. Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι αυτό για το οποίο κατηγορεί την εκκλησία ο π.Φ.Φάρος (νομικίστικο πνεύμα) υπάρχει παντού εκτός από την Εκκλησία! Η Εκκλησία λειτουργεί πάντα και μόνο Θεραπευτικά και αυτός είναι ο σκοπός ύπαρξης των ιερών Κανόνων. Όλα τα άλλα ‘σημερινή εποχή’ οι ‘ανάγκες των νέων’ κλπ δεν τα καταλαβαίνω! Η Εκκλησία αδιαφορεί για τις …ανάγκες των νέων ή δεν είναι διαχρονικό το μήνυμά της τελικά; Μήπως οι Πατέρες ή οι Οικουμενικές σύνοδοι είχαν ημερομηνία λήξης; Από την άλλη ο π.Βασίλειος μας μετέφερε Πατερικά λόγια για το θέμα και όχι δικά του και αδίκως διαφωνείς μαζί του. Το σωστότερο θα ήταν να πεις ότι διαφωνείς με τους Πατέρες. Μπορεί να με πεις …ασπρόμαυρο πάλι αλλά έχω μια εμμονή με την ‘κεραία’. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα υπάρχει στην εφαρμογή των Πατερικών οδηγιών και εκεί ακριβώς είναι η ΔΙΚΗ μας ευθύνη!

  Στο βιβλίο ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΤΕΡΨΕΩΝ του π.Ι.Κωστώφ υπάρχει μια αρκετά έξυπνη παραπομπή του προτεσταντη θεολόγου-κήρυκα D.Watson: «Αμαρτία είναι το να αγνοής τις οδηγίες του Δημιουργού, που βρίσκουμε σ’ όλη τη Βίβλο και ιδιαίτερα στη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων. Αν αγοράσης μια ακριβή φωτογραφική μηχανή και αγνοήσης τις οδηγίες του κατασκευαστή, θα πρέπει να κατηγορήσης μόνο τον εαυτό σου, αν τα αποτελέσματα είναι τα χειρότερα!» (Είναι τάχα κανένας εκεί; έκδ. Πέργαμος, Αθήνα 1989, 54).
  http://www.egolpion.com/sarkikos_polemos.el.aspx

 3. Εντάξει, δεν είναι και καμιά αθώα περιστερά ο Γιανναράς. Τις κακοδοξίες του και σε πλήθος βιβλίων τις έχει διατυπώσει και στους μαθητές του τις διδάσκει, και για πολλούς είναι και σημείο αναφοράς. Ή μήπως δεν έχεις ακούσει το «διάβασε Γιανναρά να ξεστραβωθείς». Για τους άλλους… μπόρα είναι θα περάσει.

  «Οσον αφορα το κειμενο ναι οι προγαμιαιες σχεσεις δεν ειναι σωστες είναι αμαρτημα αλλα το να παρουσιαζουμε και το τρόπο της αναπαραγωγης που ο Θεος ορισε, ως αμαρτια»

  Οι προγαμιαίες σχέσεις δεν έχουν σχέση με την αναπαραγωγή, αλλά με την κατάχρηση της εξ αυτής απορρέουσας ηδονής. Μην τα μπερδεύουμε. Η επαναφορά από την κατάχρηση στην ορθή χρήση ούτε βιασμός της φύσης είναι ούτε παρα φύση. Μάλλον το αντίθετο.

  «και δεν εχουν ολοι το χαρισμα αυτο όπως λεει εξ αλλου και ο Αποστολος Παυλος.»

  Εδώ μπερδεύεις τον αγώνα με το χάρισμα. Όλοι καλούμαστε ν’ αγωνιστούμε, όποιος θέλει το κανει, όποιος δεν θέλει δεν το κάνει. Όποιος δεν θέλει ν’ αγωνιστεί δεν το κάνει επειδή έχει το αυτεξούσιο, το οποίο δεν καταργεί ο Θεός, αλλά να δικαιλογείται ότι δεν το κάνει διότι δεν έλαβε το «χάρισμα» είναι σαν να κατηγορεί τον Θεό γι’ αυτό. Κάτι τέτοιο δεν έκανε και ο Αδάμ; (η γυναίκα που μου έδωσες κ.τ.λ.) Χάρισμα είναι η απαθεια που δίνει ο Θεός σε όσους αγωνίζονται, είναι το τέλος του αγώνα. Να ζητάμε το τέλος του αγώνα πριν καν αγωνιστούμε είναι φυγοπονία.

  «Ειναι σαν να λες οτι ο αλλος φταιει επειδη πειναει και αναγκαστηκε να κλεψει ενα ψωμι επειδη δεν ειχε λεφτα ενω η λυση θα ηταν να… μην πεινασει».

  Μάλλον πρέπει να ξαναδιαβάσεις τι ονομάζει ο αγ. Ιωάννης Δαμασκηνός αδιάβλητα πάθη. Από την πείνα μπορεί να πεθάνει ο άνθρωπος. Από την παρθενία δεν πέθανε κανένας. Και βέβαια ο Χριστός ούτε παρότρυνε κανένα να κλέψει πολύ δεν περισσότερο να μην πεινάσει. Αυτά είναι γελειότητες.

  Ο Χριστός συνέστησε υπομονή και εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Αν λοιπόν, ο άνθρωπος είναι ακρατής και άπιστος σε τι διαφέρει από τα ζώα ή τους δαίμονες; Μάλλον χειρότερος γίνεται, διότι τα μεν ζώα ακολουθούν τα ένστικτά τους, ενώ οι δαίμονες πιστεύουν μεν, φρίττουν δε.

  Τώρα αν οι νέοι (και όχι μόνο) «υποχρεώνονται» από τον σύγχρονο τρόπο ζωής να πράττουν την αμαρτία, εεε σ’ αυτό θα κριθούμε όλοι από την ζωή αυτών που ζώντας στις μέρες μας δεν «υποχρεώθηκαν» να πράξουν την αμαρτία. Μιλάω γι’ αυτούς που αγιογραφεί η Εκκλησία στους ναούς.

  Αντί να ψάχνουμε φτηνές και παράλογες δικαιολογίες καλύτερα να μετανοούμε για τις αμαρτίες μας. Ίσως έτσι μας λυπηθεί ο Θεός.

 4. Τα πράγματα είναι πολύ απλά! γιατί τα μπρερδεύουμε.
  Δεν χρειάζεται φιλοσοφία.

  Απλά λέμε ότι εγώ είμαι άχρηστος και λάγνος και δεν μπορώ. Ειλικρινά και σταράτα!

  Αλλά το να αρχίζουμε να συζητάμε τα αυτονόητα και να κάνουμε ερμηνείες κατά το δοκούν ή κατά τις αδυναμίες μας. Αυτό όντως εγγίζει τα όρια της αιρέσεως.

 5. π παντελεήμων said:

  Τώρα νηστεύω. Θα ήθελα ένα μεγάλο λαχταριστό κομμάτι παστίτσιο. Φυσικά, η τροφή είναι ευλογημένη. Το λέει η εκκλησία. Όμως η εκκλησία λέει και να νηστεύω. Και το θεωρώ πιό σημαντικό να επιβληθώ στον εαυτό μου. Παίρνω μεγάλη ηθική ικανοποίηση.
  Ε, κάπως έτσι δεν είναι και με το sex;

  Αλήθεια, δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα έγγαμο ιερέα να είναι υπέρ των προγαμιαίων σχέσεων. Μονο από δύο τρεις αγάμους. Μήπως αυτό μας λέει κάτι για την στέρηση κάποιων;

  Μην απωθείτε και μην εξευμενίζετε τα πάθη σας. Τα πάθη είναι υπηρέτες μας. Μεταμορφώστε τα σε ωφέλιμες έξεις.

 6. Πολύ ωραίο!
  Και όπως λέει ο μεγάλος π.Αλέξανδρος Ελτσιανίνωφ όταν τον ρωτάει κάποιος: Γιατί νηστεύουμε; Απαντά: Από …υπακοή στην Εκκλησία!
  Απλά και ξεκάθαρα.

 7. «Σε αντίθεση με στρατιές ρασοφόρων, όλων των δογμάτων και των αιρέσεων, που επέβαλαν τυραννικά σε δισεκατομμύρια πιστούς πώς, πότε και με ποιον να κάνουν σεξ.»

  Αυτός που επιβάλλει τυραννικά πώς, πότε και με ποιον να κάνει σεξ είναι οι δ α ί μ ο ν ε ς. Εδώ, η κα Παστρικού μας κάνει τον advocatus diaboli, που θα έλεγε και ο Max Horkheimer… :-) Με άλλα λόγια, τον συνήγορο του τυράννου…

  Επίσης, το κείμενο είναι απίστευτα, μα απίστευτα κακογραμμένο, χωρίς την παραμικρή τεκμηρίωση. Ό,τι του φανεί του καθενός γράφει, και ιδιαίτερα σε διαπλεκόμενες φυλλάδες τύπου «Το βήμα». Τώρα που έκλεισε, δεν ξέρω αν πρέπει να χαρώ ή να λυπηθώ, διότι το φαινόμενο ήταν κατά συρροήν…

  Επίσης, θα έπρεπε να τα «αφήσει τα σάπια»(και παρακαλώ συγχωρήστε μου την λίγο δηκτική έκφραση), διότι οι μέρες μας δεν είναι οι μέρες του «με το παλιό» που έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, όπου όντως υπήρχε η τρομερή ηθικιστική καταπίεση αυτή -που κατέληγε σε αντίστοιχα ναυάγια- και η κοινωνική αντίχριστη κατακραυγή και ξεφώνημα, αντί για έμπονη αγαπητική περίθαλψη, του αμαρτωλού…
  Σήμερα, όποιος θέλει να εγκρατεύεται ή να παρθενεύει, εν πάση περιπτώσει, αντιμετωπίζεται μέχρι και ως… ΟΥΦΟ. Και η προηγούμενη γενιά, ιδιαίτερα, η της μεταπολίτευσης, φρόντισε σε αυτόν τον τομέα όχι μόνο να στέλνει στον αδόξαστο τα παιδιά της, ιδιαίτερα τα αγόρια, αλλά και να τα καταπιέζει να αμαρτήσουν, επειδή ήταν το …φυσιολογικό, όπως μας δίδαξε και η αστική θεωρία εξ αρχής, που ήταν φυσιοκρατική, όπως το έχει υποδειγματικά αναλύσει ο Ζακ Ελλύλ, στην «Μεταμόρφωση του αστού». Ήταν το ιδανικό ο ηδονισμός, για να μην πω το μόνο ιδανικό, ηθική επιταγή σχεδόν.

  Είναι δύσκολο θέμα, πάντως, και όντως υπάρχει ακόμη(λ.χ. στις έχουσες μείνει στον παληό έξαλλο πιετισμό, που λέει και ο Τσιριντάνης, οργανώσεις) σε κάποια περιβάλλοντα μια απολυτοποίηση του αμαρτήματος αυτού… Βεβαίως, υπάρχουν ιεροί κανόνες που ορίζουν διάφορες μορφές ευλογίας του Θεού στο ζεύγος, ενώ στην αρχαία Εκκλησία οι μελλόνυμφοι απλώς κοινωνούσαν μαζί το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου και έτσι καθίσταντο ζεύγος «νόμιμο» κατά Θεό. Εκεί ο πατήρ Φιλόθεος θα είχε αρκετά να πη.

  Τώρα, όντως προσπαθεί να κατακυρώσει τηνπορνεία και βρήκαν και οι υποδουλωμένοι στα ζωικά-ψεκτά τους πάθη την θαυμασία ευκαιρία, για να μας κάνουν χρηστομάθεια…

  Δεν τους άρκεσε τόσες νεανικές ψυχές που κατέστρεψαν ως τώρα και που τώρα είναι τόσο δύσκολο να έλθουν εις εαυτόν… Τέλος πάντων… Ο Κύριος να μας δώσει φώτιση τοις πάσι, να ευχηθώ….

 8. http://theoprovlitos.blogspot.com/2008/03/blog-post_27.html

  Αυτη ειναι η θεση μου. Απο εκει και περα μεταξυ ασυδοσίας που προωθειται σαν τροπος ζωης ή των προγαμιαιων σχεσεων ως μοιραίο ΚΑΚΟ για οποιον δεν μπορει να εγκρατευτει και μενει αγαμος λογω ανωτερας βιας νομιζω υπαρχει αποσταση.

  Εγω δεν πιστευω πως όλοι εχουν το χαρισμα να μεινουν αγαμοι μεχρι τα 40 χωρις να εκτονωνονται ΚΑΘΟΛΟΥ με τον Α ή τον Β τρόπο. Δεν ειναι η περιπτωση της νηστειας των 40 ημερων ειναι η περιτωση της υποχρεωτικης νηστειας εφ ορου ζωης. Ουτε ολοι οι ανθρωποι ειναι της ιδιας ιδιοσυγκρασιας, γι αυτο γι αλλους η αγαμια ειναι κλιση ενω αλλους τους υποδεικνυει ο Αποστολος να υπανδρευουν τις κορες τους νωρις αν ειναι ισχυρων παθων.

  Το τι λεει ο Αγιος Ιωαννης Δαμασκηνος στην θεωρια και στην εποχη που το εγραψε οπου ολοι παντρευοντουσαν από τα 16 ειναι ετερον εκατερον. Οταν ο αλλος εχει φουντωματα από τα 13 του χρονια δεν θα κυκλοφορει με τον Αγ Δαμασκηνο στο χερι στην παραλία.

  Παντως η υποχρεωτικη αγαμια δεν ειναι εκκλησιαστικο δογμα και δεν εχει να κανει με επιλογη lifestyle αλλα και με το σημαντικοτατο ζητημα της εγκρατειας. Διοτι οταν ο αλλος εγκρατευεται με το ΖΟΡΙ χτυπανε τα νευρα στο κοκκινο και αλοιμονο στον περιγυρο ειτε ειναι συναδελφοι είτε συναλλασομενοι.

  Θελω να πω να δειχνουμε ανθρωπινη επικοικεια σε οποιον δεν μπορει να εγκρατευεται αντι να τον λιθοβολουμε. Θυμηθειτε και τι ειπε ο π.Παϊσιος οταν κατεκρινε μια γυναικα λιγο χαλαρης ηθικης. Του εδωσε ο Θεός τους πειρασμους της και ο π.Παίσιος δεν ήξερε που να κρυφτει από τον σαρκικο πειρασμό. Και μετα από αυτο συνετίστηκε.

  Το βασικο προβλημα δεν ειναι αν έπεσε ο Α ή ο Β ή ενα ζευγαρι που δεν μπορει να παντρευτει λογω φτωχειας δεν εγκρατευεται. Ειναι η προωθηση της ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ και των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ σαν τροπο ζωης. Εκει πρεπει να εστιασει κανεις και οχι σε εναν νεο ανθρωπο ο οποιος εχει να παλεψει με την μοναξια του, και τους σαρκικους πειρασμους για πολλα χρονια και εμεις ως εκκλησια βαζουμε το προβλημα του κατω από το χαλί.

  Αυτα τα δυο πανε ΠΑΚΕΤΟ. Και εαν και παντρευτηκα αρκετα μικρος και παμτωχος ακριβως για να μην αμαρτανω αδυνατω να λιθοβολησω καποιον για το προβλημα του χωρις να του προτεινω αλλες ρεαλιστικες λυσεις πλην των απάντων του Αγ.Ιωαννου του Δαμασκηνου. Διαφορετικα θα γυρισει την πλατη και σε μενα και στην Εκκλησια νομιζοντας οτι του κανουμε πλακα.

 9. Και κατι που εμπεριεχει και τον χαρακτηρα κουτσομπολιου αλλα καλο ειναι να ακουστει.

  ΑΝ θυμοσαστε την διαβοητη Τζουλια Αλεξναδρατου και την πορονογραφικη ταινια που απασχολησε το πανελληνιο για να την ακολουθησει και ετερη καλλιτεχνις.

  Τα πορνογραφηματα αυτα τα ειχε εκδοσει καποιος κος Σειρηνακης ο οποιος γνωριζω από ατομο του περιβαλλοντος του εγκατελειψε την ερωμενη του σε προχωρημενη εγκυμοσυνη, σχεδον ετοιμογενη.

  Οταν ακουγοντας ραδιοφωνικη εκπομπη με τον Γιωργο Λιαγκα (του νυν πρωιναδικου του Mega) οπου ειρωνευοντουσαν τις καλλιτεχνιδες για τις ταινιες αυτες, εστειλα email αμεσης επικοινωνιας ερωτωντας γιατι δεν θεωρειται ο κος Σειρηνακης μαστρωπός αφου εξωθει καποιες γυναικες στην πορνεια η απαντηση του Λιαγκα και της συνεκφωνητριας του ήταν εν χορω ΟΧΙ. Διοτι… οι καλλιτεχνιδες γυριζουν τις ταινιες τους… οικειοθελως.

  Δηλαδη αν παει η αλλη με πολλους ειναι πορνεια και ο προαγωγος της μαστρωπός. Αν παει μια με εναν για μια ξεπετα και βγαλει μαιζονετα με την μια ειναι «καλλιτεχνις» και ο αλλος παραγωγός αντιστοιχως.

  Φαινεται στις μερες μας το παραγωγος και το προαγωγος συγχαιονται…

 10. Μισό λεπτό να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν κρίνουμε ούτε καταδικάζουμε κανέναν με …’χαλαρή ηθική’. Ο καθένας μας ζει μέσα στην αμαρτία και στα πάθη και δεν κρίνουμε κανέναν αδελφό μας ο οποίος δεν μπορεί να εγκρατηθεί! Αυτό νόμιζα ότι ήταν ξεκάθαρο! Το θέμα ξεκινά από την υπακοή στην αυθεντία της Εκκλησίας και όχι στο αν καταπιεζόμαστε ή δεν αντέχουμε. Όποιος δεν αντέχει ας τραβήξει το δρόμο του ελπίζοντας ΟΜΩΣ στο έλεος του Κυρίου μας. Οι Πατέρες μίλησαν για θεραπευτική αγωγή απαγορεύοντας την πορνεία όπως μίλησαν και για την πολυφαγία. Το πρόβλημά μας είναι ότι τον παχύσαρκο τον βλέπεις αλλά τον πόρνο όχι. Τον παχύσαρκο τον λυπάσαι τον πόρνο , όχι; Κάπου χάσαμε το συλλογισμό εδώ. Εν τέλει, παιδαγωγικά μιλώντας, τι θέλουμε; Παιδιά παραδωμένα στη λαγνεία ή παιδιά μετρημένα και αγωνιζόμενα εναντίων των παθών τους; Αυτή η εκκοσμίκευση ποιόν ωφελεί τελικά; Εμάς ή τον ‘κόσμο’;

 11. Σε αυτό δεν διαφωνεί κανείς Γιολάντα. Ούτε νομίζω πεντηκοστιανός ή ραβίνος! Το πρόβλημα ξεκινάει από την συνειδητοποίηση του προβλήματος από τους ίδιους τους γονείς. Είπα το παράδειγμα με τον παχυσαρκο για να γίνει περισσότερο κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος. Αν το παιδί μου είναι παχύσαρκο ή έχει τάσεις τι θα κάνω; Θα συνεχίσω να του επιτρέπω να τρώει ανεξέλεγκτα ή θα απευθυνθώ σε κάποιον ειδικό; Εκεί θα πέσουν κάποιες απαγορεύσεις έτσι δεν είναι; Το παιδί λόγω ηλικίας δεν θα καταλάβει ποτέ γιατί δεν πρέπει να τρώει σοκολάτες και πάστες. Αν όμως εγώ με διάκριση και αγάπη του εξηγήσω τα προβλήματα που δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν, το παιδί πιθανόν να καταλάβει. Αν συνεχίσω και του εξηγήσω τους μηχανισμούς αυτούς που σκλαβώνουν το παιδί με λογισμούς ώστε να λειτουργεί με βουλιμια, ίσως το παιδί καταλάβει και ότι πρέπει να αντισταθεί από μόνο του. Από εκεί και πέρα όμως δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο! Ούτε να φυλακίσω το παιδί, ούτε να το ευνουχίσω γεμίζοντάς το με φοβίες και συμπλέγματα. Αν του έχουμε μάθει την προσευχή και τη μετάνοια το παιδί θα βρει το δρόμο του.

 12. @Γιολάντα
  Για την ψυχή του ανθρώπου, ο μόνος αρμόδιος να μας μιλήση είναι αυτός που μπόρεσε να δη μέσα σε αυτή και του αποκάλυψε η Τριάς, που λένε και τα αρεοπαγιτικά, τι υπάρχει μέσα σε αυτήν. Λοιπόν, η ψυχή προφανώς δεν μπορεί να γνωσθή από τους «ψυχολόγους» και τους ψυχοθεραπευτάδες και λοιπούς ψευδοεπιστήμονες εκ της Δύσεως.

  Τώρα, για το αν κάποιος έχει σαρκική πύρωση και «καταπιέζεται»(σαν τον Φρόυντ, ας πούμε :-D ), είναι άραγε η λύση η σεξουαλική σχέση; Μήπως είναι ο γάμος(δείτε, ας πούμε, πώς παντρεύτηκαν ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα από έναν απλό μοναχό- ούτε «show» ούτε τίποτα) ; Μήπως είναι η άσκηση; Πάντως, οι Πατέρες μας λένε «Κόρος βρωμάτων(δλδ φαγητών) πορνείας π α τ ή ρ». Και αντιστρόφως: «Θλίψις κοιλίας, αγνείας πρόξενος». Αυτό το έλεγε κάπως ακόμη και ο Πλάτωνας. Ακόμη και πολλοί μοναχοί ταλαιπωρούνται από σαρκικούς λογισμούς, την στιγμή που έχουν επιλέξει την αγγελική παρθενία και την αποταγή. Μήπως έπρεπε να παντρευτούν και να… νοικοκυρευτούν και αυτοί; Οι Πατέρες και τα ασκητικά βιβλία της εμπειρίας τους μας διδάσκουν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, το πρόβλημα βρίσκεται, λ.χ., στην γαστριμαργία. Ο ίδιος ο διάβολος είχε εμφανιστεί σε κάποιον γέροντα που προσευχόταν για τον γαστρίμαργο μοναχό και του είπε ότι «…όχι μόνο χορταίνει, αλλά παραχορταίνει» ενώ έφυγε από την πρώτη στιγμή αφ’ότου ξεκίνησε την προσευχή για αυτόν, όπως διαβάζω στο πολύ κατατοπιστικό βιβλίο του π. Μπακογιάννη για την νηστεία…

  Τώρα, αυτά όλα πρέπει να γίνουν εν πλήρει ελευθερία, χωρίς πίεση, χωρίς προσβολές προσωπικές. Αν κάποιοι αρραβωνιασμένοι με πραγματική αγάπη και έρωτα μεταξύ τους πέσουν, τότε πρέπει να υπάρξει άκρα επιείκεια, σεβασμός της αποτυχίας τους. Αλλά να μην καλλιεργούμε αυταπάτες: αυτές οι αμαρτίες προξενούν συχνά ζημιές φοβερές στην ψυχή. Και για να πω και κάτι πιο «προσωπικό», είχα την τάση να εστιάζω μόνο και πολύ στο θέμα της ελευθερίας και της απουσίας πίεσης, αλλά πολλάκις είδα την, φοβερή, επίδραση σε ορισμένους φίλους και ειδικότερα φίλες που έπεσαν σε τέτοια λάθη και με πόνεσε ιδιαίτερα. Το πρόσωπό τους σοβαρά σαν να γέρασε ξαφνικά και έχασαν την παιδικότητά τους…

  Και εμείς, αν διαδίδουμε αυταπάτες εξ αρχής, ότι όλα είναι ΟΚ και να διατηρήσουμε την ψυχική μας υγεία κ.τ.τ., συμβάλλουμε σε παρόμοια ναυάγια…

  Παιδιά, η ψυχική υγεία είναι αποτέλεσμα της μετοχής στις Άκτιστες Ενέργειες του Θεού και Μ Ό Ν Ο. Όσο ταχύτερα το καταλάβουμε, τόσο θα βοηθήσουμε και τους άλλους και θα γίνουμε ο πλησίον τους… Συγχωρέστε με για τυχόν υπερβολικά «φορτισμένη» γλώσσα, αλλά όντως αυτό το θέμα με πονάει πολύ. (Ή μάλλον ΚΑΙ αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. :-D )

  Εύχεστε! Ο Άγιος Νικόλας βοήθειά μας…!!! :-)

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ. ΟΣΑ ΣΧΟΛΙΑ  ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΣΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ & ΤΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΑ, ΘΑ ΚΟΒΟΝΤΑΙ

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ετικετοσύννεφο

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 2.362 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: