www.egolpion.com

StefanosNeos01

Ομολογητής και μάρτυρας 

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ο Νέος

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 Τον έκλεισαν σε μια μονή της Κωνσταντινουπόλεως, ενώ έκαιγαν το μοναστήρι του και διασκόρπιζαν τους μαθητές του. Κατόπιν τον έφεραν δημοσίως αντιμέτωπο με θεολόγους του αυτοκράτορα, αλλά εκεί υποστήριξε με λαμπρό τρόπο την παράδοση των αγίων Πατέρων. Μπροστά στο δίλημμα που του ετέθη να υπογράψει τις αποφάσεις της συνόδου ή να πεθάνει βασανιζόμενος, ο άγιος ενέπαιξε τους κατηγόρους του…

…Όταν ο όχλος έφθασε στον ναό του Αγίου Θεοδώρου, ένας από τους αχρείους αυτούς, ονόματι Φιλομάτιος, κτύπησε τον άγιο στο κεφάλι με ένα δοκάρι, του έσπασε το κρανίο και τα μυαλά του χύθηκαν στο χώμα. Το νεκρό σώμα του αγίου συνέχισαν να το κτυπούν με πέτρες μέχρις ότου παραμορφωθεί και το έσυραν έξω των τειχών για να το ρίξουν τελικά στην κοινή τάφρο που προοριζόταν για τους ειδωλολάτρες και τους κατάδικους…

 Σήμερα οι «απολογητές» χριστιανοί έχουν άλλη αντίληψη για τα θέματα της πίστης. Εφαρμόζουν την λεγόμενη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» βολεύοντας το σαρκίο τους και την ματαιοδοξία τους. Για «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» δέχονται μασώνους στην Αγία Τράπεζα, για «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» συλλειτουργούν με ψευτοΦωτισμένους, για «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» μοιράζουν τα Άγια Μυστήρια σε παπικούς και για «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» τα έχουν καλά με τους Άρχοντες και τους Δημάρχους… Άγιοι σαν τον Στέφανο τον Νέο δεν έπρεπε να υπάρχουν. Για «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» φυσικά. 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ :

 

2015-11-27_101151

ν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος.  Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.  ν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.  Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·  οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι’ αὐτοῦ.  οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ’ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ὃ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.  ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.  Εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.  

σοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,  οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκός, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρός, ἀλλ’ ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν.

Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. Ιωάννης α’ 1-14

Γνωρίζεις τον Θεό;

12033034_754232838055016_2932421662998190170_n (1)

καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.  ὁ λέγων, ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστί, καὶ ἐν τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·  ς δ’ ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν.  ὁ λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει, καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησε, καὶ αὐτὸς οὕτω περιπατεῖν. A’ Ιωάννου β’ 3-6

2015-11-26_202246

http://www.egolpion.com/08F66C50.el.aspx 

065db80

Ο διάλογος ξεκίνησε στις 13/03/13 και έλαβε τέλος στις 06/11/13. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού ήταν να δοθούν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Διάλεξα οι απαντήσεις να έχουν κύρος, γι’αυτό και επέλεξα να συνομιλήσω με «ποιμένα» της «ελευθέρας αποστολικής εκκλησίας της πεντηκοστής».

Για λόγους δεοντολογίας έχω αφαιρέσει από τον διάλογο ημερομηνίες, τόπους καθώς και το όνομα του συνομιλητή μου. Σκοπός της δημοσίευσης δεν είναι να διαπομπεύσω με έμμεσο ή άμεσο τρόπο το πρόσωπο της συζήτησης αλλά η δημοσίευση των θεολογικών του τοποθετήσεων πάνω στις ερωτήσεις που του υποβάλλονται.

Τέλος, κανένα σχόλιο ή συμπέρασμα δεν πρόκειται να κατατεθεί, διότι οι αναγνώστες επιβάλλεται να κινηθούν ελεύθερα, όσον αφορά τις εκτιμήσεις τους. Το μόνο που θα δημοσιευτεί από πλευράς μου είναι ένα τραγούδι πρός το τέλος της ανάρτησης, αγαπημένο στον αντιαιρετικό χώρο από κάποιους συγκεκριμένους αναγνώστες. Συμβολικό, θα έλεγα…

Κύριοι,

Έχω κάτι μέρες που έχω επισκεφθεί την ιστοσελίδα σας με στόχο και σκοπό διαβάζοντας τα άρθρα σας να μπορέσω να κατανοήσω τη λογική που ακολουθείτε σε θέματα πίστεως και όχι μόνο. Φιλότιμη προσπάθεια στις μέρες μας κάποιοι να αναζητούν ή να κηρύττουν την αλήθεια. Εγείρονται όμως μέσα μου διάφορα ερωτήματα, ιδιαίτερα, όταν συναντώ απόλυτες τοποθετήσεις σε δυσνόητα θέματα Θεολογικού και Δογματικού περιεχομένου. Επιθυμία μου λοιπόν είναι να εκφράσω κάποια ερωτήματα/απορίες που συντηρώ μέσα μου.

α) Ποιά είναι η αλήθεια και πως τη γνωρίζουμε;

β) Πώς θα μπορούσε να γεννηθεί κάτι από την αντίθεση του; η αλήθεια από το ψέμα (λόγου χάρη), ή το καλό από το κακό;

γ) Είναι μόνο θεωρητική αξία η αλήθεια ή είναι και εμπράγματη;

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω ότι, δεν γράφω ωσάν να είμαι κάτοχος της αλήθειας, αλλά αισθάνομαι ότι μόνο με την προϋπόθεση της αλήθειας μπορώ να ανοίξω διάλογο μαζί σας, ως απόρριψη της οποιαδήποτε αλήθειας στο όνομα της ερμηνείας της.

Να είστε καλά.

ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ


seeking-god-600x400κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,  ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,  ἵνα δῴη ὑμῖν κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ Πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον, κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν,  ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ βάθος καὶ ὕψος, γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεοῦ.  Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν, κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,  αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.

Προς Εφεσίους Γ΄14-21

[el]image1

ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ONLINE

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Με την βοήθεια του Θεού, και ύστερα από εργασία πολλών χρόνων, η Αδελφότητά μας προβαίνει στην έκδοση του Βίου του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου από ιερή υποχρέωση προς τον Άγιο, ο οποίος επί είκοσι οκτώ έτη την καθοδηγούσε και ποικιλοτρόπως την ευεργέτησε.

Είχαμε την μεγάλη ευλογία να γνωρίσουμε και εμείς «έν τινι μέτρω» την υπέρμετρη αγάπη του Οσίου για τον Θεό, την μοναχική του ακρίβεια, την τέλεια αυταπάρνησή του, την δύναμη της φλογερής προσευχής του. Ζήσαμε από κοντά την αγία του απλότητα και την βαθειά ταπείνωσή του, την θεοφώτιστη διάκρισή του, την αρχοντική του αγάπη για κάθε άνθρωπο, αλλά και την μετά σπουδής απόκρυψη της αρετής του. Read the rest of this entry »

ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ

the-second-coming

 οὐ βραδύνει ὁ Κύριος τῆς ἐπαγγελίας, ὥς τινες βραδύτητα ἡγοῦνται, ἀλλὰ μακροθυμεῖ εἰς ἡμᾶς, μὴ βουλόμενός τινας ἀπολέσθαι, ἀλλὰ πάντας εἰς μετάνοιαν χωρῆσαι.

(Β’ Πέτ. 3:9)

allsaintsorthodoxchurch3

Αν, δηλαδή, ο άνθρωπος μετανόησε, εξομολογήθηκε, αλλά δεν πρόφθασε να θεραπευθεί, να φωτισθεί ο νους του, αυτός, με την Χάρη του Θεού θα αυξάνεται στην θεία γνώση. Δεν το εννοούμε αυτό μέσα στα πλαίσια της λατινικής θεολογίας, σύμφωνα με την οποία όταν ο άνθρωπος μετανοήσει, αλλά δεν προφθάσει να κάνει τον κανόνα του, θα περάση μέσα από το λεγόμενο καθαρτήριο πυρ.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κάνουμε λόγο για ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, αλλά για είσοδο στο στάδιο της καθάρσεως και μετανοίας, έστω και αν δεν έχει τελειώσει η θεραπεία.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η θεία Χάρη θα βοηθήσει στην θεραπεία και μετά θάνατο, με την άποψη ότι οι μετανοήσαντες θα γίνουν χωρητικότεροι με την θεια Χάρη στην έλλαμψη και την μέθεξη της δόξης του Θεού.

Απόσπασμα από:
Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ
Η΄ ΕΚΔΟΣΗ-ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

homo

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ YASSER AL-HABIB, ΣΙΪΤΗ ΚΛΗΡΙΚΟ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ (ΚΑΘΟΛΟΥ ΑΣΧΕΤΟΣ Ο ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΕΙ…)

«ΕΝΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΝΤΟΣ. ΑΝ Ο ΑΛΛΑΧ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΩΣ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΪΤΗΣ AΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΑ ΑΥΤΟΝ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ.

ΑΝ ΟΜΩΣ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΙΪΤΗΣ, ΤΟΤΕ Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΒΑΖΕΙ ΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤΟ ΧΕΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΩΚΤΟ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΤΣΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΣ.»

ΑΚΟΜΗ ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΞ ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΨΙΝΟΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΥΣΤΟΧΑΣΤΩΝ «ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ» ΤΟΥΣ ΣΚΕΨΕΩΝ.

DR. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΟΣΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΕΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΣΣΕΣ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΩΣ «ΜΑΡΤΥΡΕΣ», ΣΤΟΝ «ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΡΩΤΙΚΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΑΝΔΡΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΤΟ ΠΕΟΣ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΩΣ ΣΕ ΣΤΥΣΗ…

πενισ

DR. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΤΑ ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΣ «ΚΛΗΡΙΚΟΣ» ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕ, ΕΠΙΣΗΣ, ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟ.

ΑΡΧΙΚΩΣ, ΜΕ ΗΡΕΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟ (!!!) ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΘΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΟΥΝ ΝΑ ΠΕΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΥΤΙΚΟΥΣ ΟΤΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΕΙΝΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ (ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΙΣΛΑΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ...) ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΖΟΥΑΖΙΑΣ (ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΜΟΥ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ…).

ΑΝ ΑΡΝΗΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ, ΟΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΜΕΧΡΙ ΕΞΟΝΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ, ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΕΡΙΣΤΙΚΟ ΥΦΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ «ΚΛΗΡΙΚΟΥ» ΟΤΑΝ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΑΠΟΤΟΛΜΑ ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ, ΟΠΩΣ «ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ;», «ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ  ΦΟΡΟ;» κλπ.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥ «ΚΛΗΡΙΚΟΥ» ΩΜΗ, ΚΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ «ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΛΑΜ!«.

ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ!

DR. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗΤΣΑΚΗΣ

iakovos-tsalikis

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΣΑΛΙΚΗΣ

Ηγούμενος Ι. Μ. Οσίου Δαβίδ

  Καθ. Στυλιανός Γ. Παπαδόπουλος

 Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ

http://www.egolpion.com/iakovos_tsalikis.el.aspx

Алхимия неоязычества

 οἳ διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων· ἔλαβον γυναῖκες ἐξ ἀναστάσεως τοὺς νεκροὺς αὐτῶν·

λλοι δὲ ἐτυμπανίσθησαν, οὐ προσδεξάμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν, ἵνα κρείττονος ἀναστάσεως τύχωσιν· ἕτεροι δὲ ἐμπαιγμῶν καὶ μαστίγων πεῖραν ἔλαβον, ἔτι δὲ δεσμῶν καὶ φυλακῆς· ἐλιθάσθησαν, ἐπρίσθησαν, ἐπειράσθησαν, ἐν φόνῳ μαχαίρας ἀπέθανον, περιῆλθον ἐν μηλωταῖς, ἐν αἰγείοις δέρμασιν, ὑστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ὧν οὐκ ἦν ἄξιος ὁ κόσμος, ἐν ἐρημίαις πλανώμενοι καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆςΚαὶ οὗτοι πάντες μαρτυρηθέντες διὰ τῆς πίστεως οὐκ ἐκομίσαντο τὴν ἐπαγγελίαν, τοῦ Θεοῦ περὶ ἡμῶν κρεῖττόν τι προβλεψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς ἡμῶν τελειωθῶσι.

Προς Εβραίους 11-33,40

 

163076_1384737877526_1804389568_750094_1962703_n - Copy - Copy - Copy

     Μηδεὶς πειραζόμενος λεγέτω ὅτι ἀπὸ Θεοῦ πειράζομαι· ὁ γὰρ Θεὸς ἀπείραστός ἐστι κακῶν, πειράζει δὲ αὐτὸς οὐδένα. ἕκαστος δὲ πειράζεται ὑπὸ τῆς ἰδίας ἐπιθυμίας ἐξελκόμενος καὶ δελεαζόμενος· εἶτα ἡ ἐπιθυμία συλλαβοῦσα τίκτει ἁμαρτίαν, ἡ δὲ ἁμαρτία ἀποτελεσθεῖσα ἀποκύει θάνατον

Ιακώβου 1-13,15

2015-11-21_221941

http://impantokratoros.gr/1B0E385A.el.aspx

3477250868_558fc0ee7e_z

Το κείμενο διαχρονικό όπως κάθε Πατερικό. 1700 περίπου χρόνια πριν περιγράφει την τραγωδία του ανθρώπου!

Εάν δε έλθη εις ημάς κάποιος πτωχός, που μόλις και μετά βίας ομιλεί από την πείναν, αποστρεφόμαστε τον όμοιο με ημάς κατά την φύσιν, σιχαινόμαστε, γρήγορα προσπερνούμε, ωσάν να φοβούμεθα μήπως, με το να βαδίσουμε σιγά, λάβουμε και ημείς μέρος στην ιδία τη δυστυχία.

Και εάν μεν σκύψη το κεφάλι του προς τη γην, εντρεπόμενος για τη συμφορά, τον λέγουμε υποκριτήν, εάν δε με θάρρος μας ατενίση εξ αιτίας του πικρού κεν­τρίσματος της πείνης, τον αποκαλούμε πάλιν αναιδή και βί­αιο.

Και εάν μεν συμβή να φορή καλά ενδύματα που κάποιος του τα έχει δώσει, τον απομακρύνουμε ως άπληστον και εξοκιζόμαστε ότι αυτός προσποιείται τον πτωχόν. Εάν δε φορή ράκη που έχουν λυώσει, πάλιν τον απομακρύνουμε ως βρώμικον.

Και εκείνος δεν ημπορεί να λυγίση την ανελεή διάθεσίν μας ούτε όταν ανακατώνη εις τας παρακλήσεις του το όνομα του πλάστου, ούτε όταν συνεχώς μας εύχεται να μη περιπέσουμε εις τέτοια βάσανα. 

ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΛΛΩΜΕΘΑ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΩΤΙΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. http://www.egolpion.com/viotika_pragmata.el.aspx

http://www.impantokratoros.gr/8AFCD2A7.el.aspx

Την Κυριακή 22 -11 -2015 και ώρα 18. 30, ο αιδεσιμολογιότατος π Λεωνίδας Αμοργιανός θα μιλήσει στην αίθουσα του Αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος επί της οδού Ζ.Πηγής 44  με θέμα : Το πιο γερό θεμέλιο στη ζωή μας.

ΠΡΙΝ…

ΚΑΙ ΜΕΤΑ!

[en]image1

(NEW EDITION)

 Greek-Orthodox books Publications

If you have grown weary of the morbid clime of magic and occultism in children’s spectacles and literature…

NICK MARVEL

…whose adventures will give you an entirely new dimension to what is nowadays considered to be a story for children.

Imagination in children’s literature does not always have to be a bridge linking to magic and occultism – a phenomenon that is all too frequent in our day and age.  Nor does it have to be an escape from a “tough” and “unbearable” reality. Imagination can be an opportunity for discovery, knowledge and adventure, within a healthy, entertaining and pleasant environment. Nicholas Maravelias, an average, modern youngster, lives within the reality, the adventure and the miracle of… life. By having apposed his optimism and his hope for personal progress to God’s Providence, the certain love of his family – but also without shirking any personal effort – every moment of Nick’s day brims with intriguing experiences. A veritable adventure. Nicholas Maravelias – to his friends and fellow students “Nick Marvel” on account of his liveliness, his patience and his good nature – has no need for “magic” in order to live intensely, honestly and responsibly. His is a life filled with marvels!

A series of books for “children” between the ages of 9 and… 99!

http://www.greekorthodoxbooks.com/nick-marvel.en.aspx

Διαμαρτύρομαι οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,  κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον, ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.   ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.   σὺ δὲ νῆφε ἐν πᾶσι, κακοπάθησον, ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ, τὴν διακονίαν σου πληροφόρησον.  Β Τιμοθεον δ’ 1-5

Αφιερωμένο σε επίδοξους και αυτόκλητους Απολογητές που καταδικάζουν τη γιόγκα και το χάλοουιν συλλειτουργούντες με μασόνους και ψευτοχαρισματικούς.

Εμετρήθης, εζυγίσθης και ευρέθης ελλιπής διά του Ευαγγελίου

Μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε· έλεγχε σοφόν, και αγαπήσει σε. (Παροιμ. θ 8-9).

 

2015-11-11_181827

http://www.egolpion.com/78E9F905.el.aspx

2015-11-11_175917

http://www.egolpion.com/CBAABFFD.el.aspx

[el]image1

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης

Ο Θάνατος και τα μετά θάνατον

Δείτε το βιβλίο online πατώντας εδώ

Ο θάνατος είναι μία αναπόφευκτη και αναγκαία πραγματικότητα, από την οποία κανείς δεν ξεφεύγει. Αργά ή γρήγορα, σε μικρότερη ή σε μεγαλύτερη ηλικία, όλοι τον δοκιμάζουμε. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε θνητοί· κανείς δεν γεννιέται αθάνατος. Παρά ταύτα, όταν έλθει και μας επισκεφθεί σε συγγενικό ή φιλικό μας περιβάλλον και μας χωρίσει από αγαπημένα μας πρόσωπα, όλοι ξαφνιαζόμαστε, συγκλονιζόμαστε, λυπούμαστε, θρηνούμε, πολλοί αγανακτούμε και βλασφημούμε, και σχεδόν όλοι διερωτώμαστε γιατί να υπάρχει αυτή η κορυφαία θλίψη, αυτό το μεγάλο κακό, το οποίο πολλές φορές αλλάζει άρδην την ζωή μας, πώς εξηγείται αυτό το όντως «φοβερώτατον μυστήριον του θανάτου»; Είναι όντως τόσο μεγάλο κακό ο θάνατος ή από άγνοια του θείου σχεδίου παρεξηγούμε τα πράγματα;

Απάντηση στα ερωτήματα αυτά επιχειρούμε να δώσουμε με το ανά χείρας βιβλίο, το οποίο δεν είναι προϊόν επιστημονικής θεολογικής έρευνας, δεν είναι δηλαδή ερευνητική δουλειά του γραφείου, όπως είναι οι περισσότερες μελέτες των πανεπιστημιακών θεολόγων και του γράφοντος. Είναι προϊόν απλοϊκής διδαχής που προέρχεται από σειρά σχετικών μαθημάτων που κάναμε στο Αρχονταρίκι του Αγίου Αντωνίου πριν από είκοσι χρόνια (1994-1995), σε ποικίλου μορφωτικού επιπέδου πιστούς· γι’ αυτό φροντίζαμε περισσότερο από όλα τα άλλα ο λόγος μας να είναι απλός και κατανόητος. Για πολλά από τα θέματα που θίγονται έχουν γραφή κατά το εικοσαετές αυτό διάστημα ενδιαφέρουσες μελέτες που καλύπτουν πολλές πτυχές τους. Εμείς αφήσαμε την δική μας ανάλυση και ανάπτυξη, όπως τότε είχαμε κάνει με ελάχιστες διορθώσεις και προσθήκες.

Επειδή μάλιστα τα περί παραδείσου και κολάσεως δεν τα είχαμε αναπτύξει εκτενώς στα μαθήματά μας εκείνα, επιχειρήσαμε και γράψαμε, ως δουλειά γραφείου τώρα, ένα εκτενές κεφάλαιο, στο οποίο αντιμετωπίζαμε και την ωριγένεια πλάνη περί αποκαταστάσεως των πάντων. Επειδή όμως και εγώ και οι συνεργάτες μου διαπιστώσαμε ότι ήταν αταίριαστο το ύφος και ο τρόπος γραφής, δεν έδεναν με την άλλη απλοϊκή ανάπτυξη και φαίνονταν σαν ξένο σώμα, το αφαιρέσαμε και θα το δημοσιεύσουμε ως ξεχωριστό βιβλίο προσεχώς.

Προσθέσαμε πάντως ως Δ’ Κεφάλαιο μία σχετική μελέτη μας με τίτλο «Παρηγορία πενθούντων. Οι παραμυθητικές επιστολές του Μ. Βασιλείου» για δύο λόγους. Εν πρώτοις, γιατί έχουμε μία ολοκάθαρη εικόνα για το πώς ένας μεγάλος διδάσκαλος και ποιμένας αντιμετωπίζει το φοβερό γεγονός του θανάτου, όπως επίσης και επειδή διαπιστώσαμε ότι η στάση έναντι του θανάτου του μεγάλου πατρός και διδασκάλου και τα παραμυθητικά του επιχειρήματα απάλυναν και μετρίαζαν τον πόνο σε όσους πενθούντες εγχειρίσαμε το μικρό τευχίδιο ή το προμηθεύτηκαν από τα βιβλιοπωλεία.

Το νέο αυτό βιβλίο μας δεν θα έβλεπε το φως της δημοσιότητας, χωρίς τον μεγάλο κόπο και την φροντίδα της παλαιάς συνεργάτιδός μας, θεολόγου, νομικού και διδάκτορος Θεολογίας κ. Κερασίας Γαλιγαλίδου, η οποία απομαγνητοφώνησε τα προφορικώς παραδοθέντα μαθήματα, τα εξομάλυνε και τα ενοποίησε γλωσσικώς και το σπουδαιότερο, εντόπισε και κατέγραψε τις παραπομπές των βιβλικών και πατερικών παραθεμάτων. Την ευχαριστώ θερμώς για τον πολλαπλό κόπο της και εύχομαι τα βέλτιστα για την ζωή και την εκπαιδευτική της διακονία. Μακάρι να ευρεθούν και άλλο πρόσωπα, και ήδη αυτό γίνεται εν μέρει, ώστε να απομαγνητοφωνηθούν και καταγραφούν οι εκατοντάδες, υπέρ τις χίλιες, ομιλίες μου, που περιέχουν όχι τον δικό μου, αλλά τον λόγο και την διδαχή των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων.

Σεπτέμβριος 2015

Πρωτοπρεσβύτερος
Θεόδωρος Ζήσης

http://impantokratoros.gr/BF9AA705.el.aspx 

2015-11-06_151633

http://www.egolpion.com/CFDCBBD8.el.aspx

P6190073

Οφείλουμε να επαινέσουμε την έντονη ποιμαντική και αντιαιρετική δραστηριότητα του Ι.Ν.Αγίας Βαρβάρας στην Κομοτηνή και τους Ιερείς της! Μια προσπάθεια που συνεχίζεται και φέτος με πλήθος αξιόλογων ομιλητών. Ευχόμαστε ο εφημέριος του ιερού ναού π.Αργύριος Καϊμακάμης, γνωστός στον αντιαιρετικό χώρο,  να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο μέχρι τέλους.

Σήμερα Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του ιερού ναού Αγίας Βαρβάρας Κομοτηνής θα  μιλήσει ο αιδ/λογιώτατος Αρχιμανδρίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας Ναούσης και Καμπανίας, Ιεροκήρυκας, Αρχιερατικός Επίτροπος Καμπανίας  π. Θεόφιλος Λεμοντζής Δρ. Θεολογίας – συγγραφέας με θέμα: «Η χριστιανική οικογένεια το κύτταρο, ο θεμέλιος λίθος της Ελληνικής κοινωνίας»

Στην προηγούμενη ομιλία εισηγητής ήταν ο γνωστός για τα αντιαιρετικά του άρθρα που δημοσιεύει το εγκόλπιο, π. Ανδρέας Γκατζέλης , Θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού Κύπρου. 

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ: http://agiabarbarakom.blogspot.gr/

ΚΑΡΘΑΓΕΝΗ 43

2015-11-04_204400

http://www.egolpion.com/78EE6992.el.aspx

genoktonia_Pontion_300395733

Να γιατί κόπτεται ο Φίλης: 

Σύμφωνα με την Διακήρυξη του ΟΗΕ από την 9η Δεκεμβρίου του 1948, ως γενοκτονία καλείται «μια από τις ακόλουθες πράξεις που λαμβάνει χώρα με στόχο την ηθελημένη καταστροφή ή τον αφανισμό ενός μέρους ή μιας ολόκληρης εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας ανθρώπων: την δολοφονία μελών της ομάδας αυτής. Την πρόκληση σοβαρών σωματικών ή ψυχολογικών τραυμάτων σε μέλη της ομάδας. Την ηθελημένη επέμβαση στις συνθήκες ζωής των ομάδων αυτών, με στόχο τον φυσικό αφανισμό τους. Την επιβολή μέτρων με στόχο τον εμποδισμό των γεννήσεων εντός της ομάδας αυτής. Και τέλος την βίαιη μετατόπιση παιδιών από την ομάδα αυτή σε μια άλλη ομάδα ανθρώπων».

genoktonia-pontiwn

Οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί αποδέχονται πως η εθνοκάθαρση εμπεριέχει περισσότερο πράξεις όπως απελάσεις ή μετακινήσεις πληθυσμών, ενώ η γενοκτονία (όπως λέει και το δεύτερο συνθετικό της λέξης) εμπεριέχει μέσα της την έννοια του ηθελημένου φόνου.

Ο ένας όρος, η «γενοκτονία», συνιστά συγκεκριμένο έγκλημα του διεθνούς ποινικού δικαίου, ενώ ο όρος «εθνοκάθαρση» δεν έχει λάβει ακόμη μια ρητή νομική αναγνώριση….  (Κώστας Τσάβαλος)

 398680-γενοκτονία ποντίων

Ο Φίλης σαν δεύτερη Ρεπούση κρυβόμενος πίσω από τις λέξεις

μιλάει για … «συνωστισμό«.

 …όρμησαν μέσα στο χωριό, μάζεψαν όσα γυναικόπαιδα βρήκαν, τα συγκέντρωσαν μέσα σε μερικά μεγάλα σπίτια και ρίχνοντας κατόπιν πετρέ­λαιο στους τοίχους, τα έδωσαν φωτιά!… θρήνος και κοπετός ακολούθησε, καθώς καίγονταν ζωντανοί γέροι, γυναίκες, παι­διά και κοπέλλες, μέσα στα φλεγόμενα σπίτια! Τρεις γυναί­κες που προσπάθησαν να ρίξουν έξω τα μικρά παιδιά τους, για να τα σώσουν από το φριχτό θάνατο της φωτιάς, δέ­χτηκαν τα πυκνά πυρά των κακούργων, πριν ακόμα ξεμυτίσουν από τα παράθυρα.

  • Κύκλωσε την πόλη και αμόλησε τα ανθρωπόμορφα θηρία του στους δρόμους.Ένα όργιο θανάτου και βιασμού ακολούθησε.Όσες γυναίκες έπεφταν στα χέρια των κακούργων,βιάζον­ταν και σφάζονταν, ενώ οι άντρες συγκεντρώνονταν σε με­γάλα σπίτια και εκεί θανατώνονταν άγρια μεστραγγαλισμό. Μια βδομάδα κράτησε το μακελειό τούτο. Δεν έμεινε ούτε ένας άντρας ζωντανός. Μέσα σ’ ένα αρχοντικό στραγγαλί­στηκαν πάνω από τετρακόσια άτομα! Σ’ ένα άλλο κατακρεουρ­γήθηκαν πενήντα!…
  • Από το Κίρκ – χαρμάν, που παραδόθηκε ολόκληρο στιςφλόγες, ο Τοπάλ Οσμάν αγάς τράβηξε για τη Μερζιφούντα. Όταν έφτασε μέσα στην πόλη, τα στίφη του ξεχύ­θηκαν στους ρωμαίικους μαχαλάδες και έκαψαν, μέσα σε πέντε μονάχα ώρες, ταχίλια οχτακόσια σπίτια μαζί με τους κατοίκους... Όσοι προσπάθησαν να γλυτώσουν από τον κλοιό της φωτιάς, τρέχοντας στο ποτάμι για να σβήσουν τα φλεγό­μενα ρούχα τους, τουφεκίστηκαν επί τόπου!...Ολόκληρη η περιοχή των ρωμαίικων μαχαλάδων έγινε ένα απέραντο νεκροταφείο, που έκανε να φρικιάσουν ακόμα και οι ίδιοι oι Τούρκοι της μαρτυρικής πολιτείας.
  • …τα έσφαξαν μέχρι το τελευταίο. Τα πτώματα τους κατόπιν τα πέταξαν μέσα στο γειτονικό ποτάμι. Έτσι, σχεδόν κανένα από τα εκατοντάδες γυναικόπαιδα της Κάβζας δεν έμεινε ζωντανό.
  • Έσφαξαν δεκάδες γυναικόπαιδακαι τα πτώματα τους τα έρριξαν στο ποτάμι. Ύστερα έδωσαν φω­τιά στα σπίτια τους, βίασαν δεκαεφτά κορίτσια, που τα ξε­χώρισαν ανάμεσα στις μελλοθάνατες και, ατιμασμένα κατό­πιν, τα πέταξαν μέσα στις φλόγες να καούν ζωντανά!
  • ΟΙ ΜΑΤΟΒΑΜΜΕΝΟΙ ΛΥΚΟΙ του Τοπάλ Οσμάν, μπαίνοντας στην περιφέρεια Σαμψούντας, σκόρπισαν κι εκεί το θάνατο και τη συμφορά. Μόνο σε μια μέρα, κατά τα τέλη τού Απρίλη, εξολόθρεψαν χίλια πεντακόσια γυναικόπαιδα και γέροντες που είχαν καταφύγει στο χωριό Άττα! Κατόπιν εξαπολύθηκαν σαν τη μαύρη θύελλα σ’ ολόκληρη την πεδινή περιοχή ως τα παράλια, άπλωσαν το συφοριασμένο χέρι τους πάνω στονάμαχο πληθυσμότού κάμπου και τον αφάνισαν. Μέσα στο δίμηνο Απρίλη – Μάη, πάνω από πενήντα χωριά κολύμπησαν στο αίμα της σφαγής και έγιναν τροφή στα αχόρταγα σαγόνια της καταστροφικής φωτιάς!
  • Ο Τοπάλ Οσμάν, ξαναγυρνώντας στην περιφέρεια της Σαμψούντας, ανηφόρισε προς τα χωριά, που βρίσκονταν στους πρόποδες τού Αγιούτεπε και μπήκε ξαφνικά στο ΚαράπερτσινΔιακόσια εβδομήντα γυναικόπαιδα που βρέ­θηκαν στο χωριό, πιάστηκαν από τους τσέτες και κλείστηκαν μέσα στο κοινοτικό μέγαρο. Κατόπιν πέρασαν από τα μα­χαίρια των τσετέδων και σφάχτηκαν όλα!..

pontos1

     Την άλλη μέρα ο καπετάν Χασαρής, βαδίζοντας με τους αντάρτες του προς το Αγιούτεπε, έστειλε δύο ανιχνευτές να ερευνήσουν μια σπηλιά που βρισκόταν στη βάση μιας χαράδρας, γιατί ήξερε ότι είχαν κρυφτεί μερικά γυναικό­παιδα. Οι ανιχνευτές γύρισαν και ανέφεραν ότι δε συνάντη­σαν ψυχή ζωντανή.

Ούτε γύρω;ρώτησε ο καπετάνιος υποψιαζόμενος από το ύφος των ανιχνευτών ότι κάτι τού έκρυβαν.

— Στη ρίζα της σπηλιάς είδαμε κάτι, που είναι φοβερό να το μάθει κανείς.

— Λέγετε! Τίποτε πια δε μας είναι φοβερό. Γνωρίσαμε τα φριχτότερα τού κόσμου.

— Να, είπε με σπασμένη φωνή ο ένας ανιχνευτής, είδα­με μια γυναίκα σουβλισμένη και δίπλα της ένα φασκιωμένο μωρό, και κείνο σουβλισμένο!…

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΌ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: «ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ-ΧΡΟΝΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ»

2015-11-03_202220

Εσκέφθη, ότι αν παρουσιασθή προ της δικαιοσύνης και εκθέση την καθαράν αλήθειαν (του φόνου του βουλευτού Τραπεζούντος Αλή Σουκρή-Βέη), ουδέν σημείον μαρτυρίας είχε και συνεπώς ουδόλος ηδύνατο να βλάψη τον Μουσταφά-Κεμάλ καθότι ο τουρκικός λαός  τυφλός ανέκαθεν, τυφλώς λατρεύει και τον άρχοντά του, αδιάφορο αν είναι ούτος κακούργος, τυχοδιώκτης, μέθυσος, γυναικοθήρας, παιδεραστής. Έλαβε το επισκεπτήριον του Κεμάλ και ανέγνωσεν την λέξη«φύγε» ,εννόησεν ότι ήτο εν χρυσούν γλυκόπικρον καταπότιον και εγέλασε δια την απιστίαν του.

Το να φύγη ήτο αδύνατον διότι η Άγκυρα πανταχόθεν περιεζώσθη δια στρατευμάτων. Το μόνο σωτήριον έκρινε να κρυφθή, αλλά που; Τις θα ετόλμα να δώση αυτώ φιλοξενίαν; Και που; Εσκέφθη, ότι εις την απόκεντρον χριστιανικήν συνοικίαν ηδύνατο παρά  τω εκεί γέροντι Έλληνι εφημερίω να καταφύγη και διασωθή και μετά μυρίων προφυλάξεων έφθασεν εκεί. Εύρε την θύραν ανοικτήν και πριν η ο ιερεύς ερωτήση αυτόν περί της παρουσίας του ήρξατο τον εξής πανηγυρικόν: «Πάτερ, είμαι ο Τοπάλ-Οσμάν της Κερασούντος, ο σφαγεύς των εν Πόντο χριστιανών, ως μη ώφελε, πολλούς εφόνευσα, κατεδίωξα, απηγχόνησα, αλλά το Ευαγγέλιον, το ιερόν σας βιβλίον  Σας λέγει: αγαπάτε τους εχθρούς ημών και συνεπώς καταδιωκόμενος ζητώ την φιλοξενίαν».

Read more:http://www.egolpion.com/genoktonia-pontiwn.el.aspx#ixzz3qSEaNPek

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟΠΑΛ ΟΣΜΑΝ —Η ΚΟΛΑΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΠΑΤΕΙ 

 

genoktonia1

Οργή επικρατεί στον Ποντιακό Ελληνισμό έπειτα από την δήλωση του υπουργού Παιδείας Νίκου Φίλη ότι η δολοφονία εκατοντάδων χιλιάδων Ποντίων δεν ήταν Γενοκτονία, αλλά «απλά εθνοκάθαρση».

Και είναι πάρα πολλοί οι επίσημοι εκπρόσωποι Ποντίων που καταφέρονται κατά του κ.Φίλη για όσα υποστήριξε δημοσίως.

«Ζητάμε την άμεση ταπεινή του συγνώμη απέναντι στους 353.000 γενοκτονημένους προγόνους μας και την παραίτησή του. Εφόσον δεν το πράξει, ζητάμε από τον πρωθυπουργό την άμεση αποπομπή του. Εκτός κι αν μας δηλώσουν ξεκάθαρα ότι συμφωνούν με την άρνηση της Γενοκτονίας και ότι αυτό αποτελεί κυβερνητική επιλογή», δήλωσε στο pontos-news.gr ο πρόεδρος της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος Χρήστος Τοπαλίδης.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕ, αφού υπογραμμίζει ότι δεν είναι δυνατό να αντιληφθεί κανείς ποια σκοπιμότητα υπαγορεύει τις «όλως ανιστόρητες και απαράδεκτες θέσεις του κ. Φίλη», τις οποίες «αντιμετωπίσαμε μόνο από τους Γκρίζους Λύκους», προειδοποιεί για περαιτέρω ενέργειες.

«Επιφυλασσόμαστε για τις περαιτέρω ενέργειές μας, οι οποίες, προφανώς, δε θα μείνουν σε επίπεδο επιστολών. Θα προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις κι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να κινηθούμε και νομικά σε βάρος του κ. Φίλη. «Ο κύβος ερρίφθη. Βρισκόμαστε σε «πόλεμο», υπερασπιζόμενοι τη διεθνή νομιμότητα και τις πανανθρώπινες αξίες. Ο κ. Φίλης έχει ενταχθεί στο στρατόπεδο των αρνητών» είπε ο κ. Τοπαλίδης. Read the rest of this entry »

 

2015-10-30_204025

http://www.egolpion.com/108F31EC.el.aspx

religious8

Βουδδιστική «πνευματικότητα» και Ορθόδοξη πίστη

π. Σωτήριος Αθανασούλιας

Οἱ βουδδιστικές αἱρέσεις στήν ἐποχή μας

 Μεταξύ τῶν πολλῶν αἱρετικῶν καί παραθρησκευτικῶν ὁμάδων, πού δροῦν τά τελευταῖα χρόνια στή χώρα μας, εἶναι και οἱ ποικίλες βουδδιστικές αἱρέσεις. Οἱ αἱρέσεις αὐτές ἐμφανίζονται, συνήθως, στίς δυτικές κοινωνίες ὡς φορεῖς μιᾶς ἄλλης, ὑψηλότερης δῆθεν, «πνευματικότητας». Ἄνθρωποι ἀπογοητευμένοι ἀπό τόν δυτικό τρόπο ζωῆς καί τά ἀδιέξοδά του, νέοι μέ γνήσιες πνευματικές ἀναζητήσεις, καταφεύγουν ἐκεῖ, μέ τήν ἐλπίδα νά ἀνακαλύψουν κάτι καλύτερο καί αὐθεντικότερο. Οἱ περισσότεροι, ὅμως, γίνονται θύματα τῆς προπαγάνδας καί τοῦ ἐντυπωσιασμοῦ τῶν αἱρέσεων αὐτῶν, οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται καί δροῦν μέ διάφορα προσωπεῖα, ὅπως θά δοῦμε στή συνέχεια.

Read more:http://www.egolpion.com/8F7A6440.el.aspx#ixzz3q4q7vQEn

2015-10-27_084741

http://www.egolpion.com/AAD91A74.el.aspx

πλατ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΠΛΑΤΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟ-ΠΛΑΤΩΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΑΙΩΝΩΝ.

ektroseis

ΕΝΑΣ ΠΟΛΥ ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ, ΑΦΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 2010. ΔΗΛΑΔΗ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΟΜΨΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ΕΜΡΥΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΦΗΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ.
ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΩΣ ΣΦΑΓΗ ΕΜΒΡΥΩΝ ΣΤΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ» ΧΩΡΕΣ.
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΤΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ.

IMG_20150816_195851

ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΛΟΓΟ Σ’ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ…

του Αρχιμ.π.Κων/νου Ραμιώτη

πτυχ. Θεολογίας,  πτυχ. Νομικής,  πρ.Δικηγόρου, πρ.Δικαστή

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ είναι εκ φύσεως κοινωνικός και θρησκευτικός.

Η Θρησκεία είναι κοινωνικός και θείος θεσμός.

Το Κράτος είναι θεσμός.

Οι θεσμοί είναι η νομιμοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.

Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι στη χώρα μας η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία είναι «μη νομιμοποιημένη» πηγή εξουσίας, με αποτέλεσμα να στρέφονται εναντίον της. Εχουν λάθος.

Από την άλλη, κανείς δεν περίμενε, έπειτα από τις προηγηθείσες κρίσεις Κράτους-Εκκλησίας, το θέμα να προκύψει εκ νέου, από μία αριστερή κυβέρνηση.

Τα όποια θρησκευτικά ζητήματα έχουν λυθεί αμετάκλητα και με την απόφαση του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και έχουν απαντηθεί από την ιστορική πορεία της χώρας μας και το Σύνταγμά μας.

Ταυτόχρονα, η ίδια η πείρα το επιβεβαιώνει ότι σήμερα, όπως και παλαιότερα, ο δήθεν χωρισμός από την Πολιτεία χρησιμοποιείται με τρόπο απειλητικό προς την Εκκλησία.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι η πρόταση χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας μορφοποιήθηκε σταδιακά μετά την προτεσταντική μεταρρύθμιση του 16ου αιώνα στις Δυτικές Κοινωνίες.

Η πολιτική θεωρία οραματίστηκε ένα κράτος χωρίς θρησκεία, μια κοινωνία χωρίς Θεό και έναν πολίτη χωρίς θρησκευτική πίστη. Read the rest of this entry »

Ετικετοσύννεφο

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 2.178 ακόμα followers

Αρέσει σε %d bloggers: